Rejestry i archiwa

  Rejestry i archiwa

  Rejestry i archiwa

  W Izbie Administracji Skarbowej w Opolu prowadzone są następujące rejestry i archiwa:

  1. Rejestr biegłych skarbowych. Rejestr biegłych skarbowych w Izbie Administracji Skarbowej w Opolu prowadzi komórka egzekucji administracyjnej. Rejestr udostępniany jest na prośbę zainteresowanego podmiotu w siedzibie Izby Administracji Skarbowej od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.
  2. Rejestr pism i spraw. Wszelkie czynności związane z rejestrowaniem, ewidencjonowaniem i archiwizowaniem dokumentów są dokonywane w oparciu o obowiązujące przepisy oraz regulacje wewnętrzne.
  3. Ewidencja skarg wnoszonych do WSA i NSA.
  4. Rejestr skarg i wniosków.
  5. Archiwum zakładowe wraz z magazynami w poszczególnych urzędach skarbowych, urzędzie celno-skarbowym i oddziałach celnych.

  Prowadzenie archiwum zakładowego Izby Administracji Skarbowej w Opolu należy do zakresu działania Samodzielnego Oddziału Logistyki oraz Ochrony. Archiwum prowadzone jest w siedzibie Izby Administracji Skarbowej w Opolu przez wyznaczonego pracownika, który dokonuje udostępnienia przechowywanej dokumentacji na wniosek zainteresowanego podmiotu za zgodą Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Opolu.
  Udostępnienie dokumentacji do celów naukowo-badawczych odbywa się, o ile nie narusza to prawnie chronionych interesów państwa i obywateli, zgodnie z treścią Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 września 2005 r. w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym. Udostępnienie danych zawartych w rejestrach publicznych następuje na wniosek złożony w formie pisemnej lub elektronicznej, wyłącznie po wskazaniu zadania publicznego i podstawy prawnej jego realizacji oraz zobowiązaniu podmiotu ubiegającego się o udostępnienie danych do ich wykorzystania wyłącznie do realizacji zadania publicznego. Podmiot, któremu udostępniono dane zgromadzone w rejestrze odpowiada za bezpieczeństwo i integralność uzyskanych danych.

  Prowadzenie rejestrów i archiwum w Izbie Administracji Skarbowej w Opolu regulują:

  1. Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Tekst jednolity Dz. U. z 2016, poz. 1506 z późn.zm.),
  2. Zarządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej izb  administracji skarbowej, urzędów skarbowych i urzędów celno-skarbowych oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego izb administracji skarbowej  (Dz. Urz. Min. Roz. i Fin. poz. 43),
  3. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (tekst jednolity Dz. U  z 2016, poz. 1167 z późn. zm.),
  4. Ustawa z dnia 26 stycznia1984 r. Prawo prasowe (Dz. U. z 1984,  Nr 5, poz. 24 z późn. zm..),
  5. Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Tekst jednolity Dz. U. z 2017, poz. 570).
  6. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 września 2005 roku w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym (Dz. U. z 2005  Nr 205, poz. 1692 z późn. zm.).
  7. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Tekst jednolity Dz. U. z 2016, poz. 1047 z późn. zm.),
  8. Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Tekst jednolity Dz. U. z 2017, poz. 1201).
  9. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Tekst jednolity Dz. U. z 2017, poz. 201  z późn. zm.),
  10. Regulamin Izby Administracji Skarbowej w Opolu
  Rejestr zmian