«Powrót

Informatyka śledcza w walce z przestępczością

Informatyka śledcza w walce z przestępczością

Informatyka śledcza w walce z przestępczością

Zakup specjalistycznych urządzeń zrealizowano ze środków Europejskiego Urzędu Zwalczania Nadużyć Finansowych OLAF

Już prawie 900 nośników danych elektronicznych przebadali informatycy śledczy Krajowej Administracji Skarbowej w ciągu roku od pozyskania specjalistycznego sprzętu i oprogramowania. Uzyskano w ten sposób elektroniczne dowody w 385 sprawach karnych oraz zidentyfikowano 287 sprawców różnych przestępstw i wykroczeń.


W 2015 r. ze środków Europejskiego Urzędu  Zwalczania Nadużyć Finansowych OLAF w ramach Programu HERCULE III zakupiono na potrzeby ówczesnej Służby Celnej specjalistyczny sprzęt  i oprogramowanie przeznaczone do zbierania, odzyskiwania, zabezpieczania oraz analizy danych cyfrowych znajdujących się na różnego rodzaju nośnikach elektronicznych. Narzędzia  te trafiły do Centrum Technicznego oraz wszystkich izb na terenie całego kraju.

Obecnie  sprzęt  wykorzystywany jest przez wyszkolonych ekspertów w urzędach celno-skarbowych do poszukiwania śladów nielegalnej działalności, pozostawionych na zajętych w trakcie postępowań  nośnikach elektronicznych. Pozwala to na dostarczanie cyfrowych środków dowodowych popełnianych przestępstw i wykroczeń. Pozyskane dane wykorzystywane są następnie  w prowadzonych  sprawach karnych, karno-skarbowych i podatkowych, zgodnie z właściwością organów Krajowej Administracji Skarbowej. Dotyczą one zwłaszcza nieprawidłowości w obrocie towarami akcyzowymi, paliwami czy naruszeń przepisów ustawy o grach hazardowych. Duża część spraw prowadzona  przez funkcjonariuszy izb granicznych  dotyczy zorganizowanego przemytu papierosów i paliwa.

W ciągu roku od wdrożenia informatyki śledczej udało się, przy wykorzystaniu pozyskanych ze środków unijnych narzędzi,przeprowadzić badania 889 sztuk zatrzymanych nośników danych elektronicznych,m.in. telefonów komórkowych, dysków twardych, komputerów, rejestratorów video,nawigacji. W ich wyniku uzyskano elektroniczne dowody przestępstw w 385 sprawach karnych, prowadzonych przez różne jednostki Służby Celnej, a obecnie Krajowej Administracji Skarbowej, w których  wysokość  uszczupleń należności celno-podatkowych  oszacowano na ponad 497 mln złotych. Materiały i analizy  opracowane przez informatyków śledczych pozwoliły na dostarczenie cyfrowych dowodów przestępstw komórkom dochodzeniowo-śledczym, co skutkowało wniesieniem aktów oskarżenia w prowadzonych sprawach oraz przyczyniły się do zidentyfikowania 287 sprawców różnych przestępstw i wykroczeń. Wobec  35 sprawców przestępstw został już orzeczony wyrok Sądu i wymierzona kara grzywny na ogólną kwotę 559 570,00 PLN oraz kary przepadku mienia, zaś w pozostałych sprawach toczą się postępowania przygotowawcze lub sądowe.

Działania w zakresie  realizacji zadań z zakresu informatyki śledczej w urzędach celno-skarbowych oraz pozostałych jednostkach organizacyjnych KAS koordynuje Centrum Techniczne Informatyki Śledczej, zlokalizowane w Opolskim Urzędzie Celno-Skarbowym. Ta wydzielona komórka, działająca na rzecz całego kraju, pełni rolę centralnego ośrodka wiedzy z zakresu informatyki śledczej i w porozumieniu z Ministerstwem Finansów, wyznacza kierunki rozwoju informatyki śledczej w Krajowej Administracji Skarbowej.

Powiązane

Europejski Urząd Zwalczania Nadużyć Finansowych OLAF