Stan spraw

  Stan spraw

  Stan spraw

  Sprawy w Izbie Administracji Skarbowej w Opolu załatwiane są na bieżąco, zgodnie z procedurami i w terminach określonych przepisami prawa.
   
  Procedury i terminy określają następujące przepisy:
  • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Tekst jednolity  Dz.U. z 2017 r. poz. 201 z późn. zm.),
  • ustawa z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Tekst jednolity  Dz.U. z 2016 r. poz. 476 z późn. zm.),
  • ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Tekst jednolity  Dz.U. z 2016 r. poz. 599 z późn. zm.),
  • ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (Tekst jednolity  Dz.U. z 2016 r. poz. 2137 z późn. zm.),
  • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity  Dz.U. z 2016 r. poz. 23),
  • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2015 r. . w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe (Dz.U. poz .2355 z późn.zm.)

  Przepisy art. 293 Ordynacji podatkowej stanowią, iż indywidualne dane zawarte w deklaracjach oraz innych dokumentach składanych przez podatników, płatników lub inkasentów objęte są tajemnicą skarbową, tym samym zabraniają pokazywania jakichkolwiek informacji o konkretnych sprawach, prowadzonych wobec konkretnych podatników, w tym również na jakim etapie znajduje się rozpatrywana sprawa (odwołanie, zażalenie itp.).
  Specyfika zadań Izby Administracji Skarbowej sprawia, że sprawy objęte tajemnicą skarbową stanowią przeważającą większość działań prowadzonych przez Izbę.
  Aby otrzymać informację o stanie przyjmowanych spraw oraz o kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania, nieobjętych tajemnicą skarbową, uprawnione podmioty mogą zwrócić się do Sekretariatu Izby Administracji Skarbowej w Opolu pod numerem telefonu: 77 454-00-67 do 70.

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 02.03.2017 Data publikacji: 02.03.2017 12:37 Data ostatniej modyfikacji: 07.06.2017 13:53
  Autor: Justyna Bioły-Kobylańska Osoba publikująca: Justyna Bioły-Kobylańska Osoba modyfikująca: Barbara Popowicz