Rejestry i archiwa

  Rejestry i archiwa

  Rejestry i archiwa

  Prowadzenie rejestrów i archiwum w Urzędzie Skarbowym regulują następujące akty prawne (stan prawny na dzień 19.07.2018 r.):

  1. Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz. U z 2018 r., poz. 217),
  2. Zarządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej izb administracji skarbowej, urzędów skarbowych i urzędów celno-skarbowych oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania  archiwum zakładowego izb administracji skarbowej (Dz. Urz. Min. Roz. i Fin., poz. 43),
  3. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz.U. 2018 poz. 412 ze zm.),
  4. Ustawa z dnia 26 stycznia1984 r. Prawo prasowe (Dz. U. z 1984 r., Nr 5, poz. 24 ze zm.)
  5. Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 570 ze zm.),
  6. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 września 2005 roku w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym (Dz. U. z 2005 r. Nr 205, poz. 1692),
  7. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. 2018 poz. 395 ze zm.),
  8. Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1314 ze zm.),
  9. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 800 ze zm.),
  10. Regulamin organizacyjny Urzędu Skarbowego.

  W Urzędzie Skarbowym w Oleśnie prowadzone są następujące rejestry i archiwa:

  1. Rejestr zastawów z skarbowych,
  2. Rejestr zaświadczeń,
  3. Rejestr podatników podatku od towarów i usług,
  4. Rejestr spraw karnych skarbowych,
  5. Ewidencja podatników, płatników podatków i płatników składek ubezpieczeniowych prowadzona w systemie informatycznym POLTAX,
  6. Ewidencja zobowiązanych,
  7. Rejestr pism i spraw urzędu skarbowego,
  8. Rejestr czynności cywilnoprawnych,
  9. Rejestr przypisów i odpisów mandatów,
  10. Rejestr wniosków o ukaranie

  Udostępnienie dokumentacji do celów naukowo-badawczych odbywa się, o ile nie narusza to prawnie chronionych interesów państwa i obywateli.
  Zgodnie z treścią Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 września 2005 r. w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym, udostępnienie danych zawartych w rejestrach publicznych następuje na wniosek złożony w formie pisemnej lub elektronicznej, wyłącznie po wskazaniu zadania publicznego i podstawy prawnej jego realizacji oraz zobowiązaniu podmiotu ubiegającego się o udostępnienie danych do ich wykorzystania wyłącznie do realizacji zadania publicznego. Podmiot, któremu udostępniono dane zgromadzone w rejestrze odpowiada za bezpieczeństwo i integralność uzyskanych danych.

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 11.05.2015 Data publikacji: 11.05.2015 16:00 Data ostatniej modyfikacji: 19.07.2018 10:10
  Autor: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Oleśnie Osoba publikująca: Barbara Popowicz Osoba modyfikująca: Barbara Popowicz