«Powrót

Zasady udostępniania informacji publicznej

Zasady udostępniania informacji publicznej

Zasady udostępniania informacji publicznej

Stosownie do art. 61 Konstytucji RP oraz przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 902) prawo do uzyskania informacji publicznej obejmuje uprawnienie wnioskodawcy do niezwłocznego uzyskania informacji zawierającej aktualną wiedzę o sprawach publicznych. 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej lub centralnym repozytorium, jest udostępniana na wniosek. Dostęp do informacji publicznej podlega ograniczeniu, jeżeli wynika to z przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic chronionych (np. tajemnicy skarbowej).

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej może być złożony w formie pisemnej lub elektronicznej i powinien zawierać:

  • określenie podmiotu ubiegającego się o udostępnienie informacji publicznej,
  • dane teleadresowe wnioskodawcy,
  • przedmiot wniosku oraz sposób lub formę udostępnienia informacji publicznej.

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże skuteczne doręczenie właściwej odpowiedzi na wniosek jest uzależnione od zawarcia we wniosku wskazanych powyżej informacji.

Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. W wypadku, gdy informacja nie może być udostępniona w powyższym terminie, organ Krajowej Administracji Skarbowej powiadomi wnioskodawcę o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż dwa miesiące od dnia złożenia wniosku. 

Jeżeli informacja publiczna nie będzie mogła być udostępniona w sposób lub w formie określonych we wniosku, organ Krajowej Administracji Skarbowej powiadomi pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskaże, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. W takiej sytuacji, jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji publicznej zostanie umorzone. 

Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek zostaną poniesione dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia informacji, organ Krajowej Administracji Skarbowej może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom. W takim przypadku, wnioskodawca zostanie powiadomiony o wysokości opłaty w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

Ewentualna odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji publicznej następują w drodze decyzji, do której znajdują zastosowanie przepisy Kodeksu postepowania administracyjnego (t.j. Dz.U.2022, poz.1375). Od decyzji służy odwołanie, które można wnieść w terminie 14 dni do organu odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Stronie przysługuje prawo wniesienia skargi w terminie 30 dni, na decyzję wydaną w następstwie rozpatrzenia odwołania. Do skarg rozpatrywanych w postępowaniu o udostepnienie informacji publicznej stosuje się, przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. -Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz.U. 2022, poz. 329).

 

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 15.07.2020 Data publikacji: 15.07.2020 14:36 Data ostatniej modyfikacji: 02.08.2022 12:50
Autor: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Opolu Osoba publikująca: Justyna Bioły-Kobylańska Osoba modyfikująca: Justyna Bioły-Kobylańska
Rejestr zmian