«Powrót

Nieodpłatne przekazaniu majątku ruchomego samochody osobowe

Nieodpłatne przekazaniu majątku ruchomego samochody osobowe

Nieodpłatne przekazaniu majątku ruchomego samochody osobowe

Izba Administracji Skarbowej w Opolu, zgodnie z § 38 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz.U. z 2017 r., poz.729) informuje, że posiada składniki rzeczowe majątku ruchomego, które nie są wykorzystywane w realizacji zadań jednostki lub zbędne lub zużyte składniki rzeczowe majątku ruchomego.

Informacja o składnikach rzeczowych (samochodach osobowych) ) wraz z załącznikami jest dostępna na stronie internetowej Izby Administracji Skarbowej w Opolu w zakładce Ogłoszenia (link otwiera nowe okno w serwisie zewnętrznym).