Lista biegłych skarbowych

    Lista biegłych skarbowych

    Lista biegłych skarbowych

    Rejestr biegłych skarbowych prowadzony jest na podstawie ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2016 r., poz. 599 z późn.zm.) przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Opolu.
    Prowadzenie rejestru biegłych skarbowych w Izbie Administracji Skarbowej w Opolu należy do zakresu działania Referatu Egzekucji Administracyjnej. Rejestr udostępniany jest na prośbę zainteresowanego podmiotu w siedzibie Izby Administracji Skarbowej przy ul. Ozimskiej 19, pok. 607, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Izby: 7.30 -15.30