Kierownictwo Urzędu Skarbowego w Prudniku

  Kierownictwo Urzędu Skarbowego w Prudniku

  Kierownictwo Urzędu Skarbowego w Prudniku

  Naczelnik Urzędu Skarbowego – Krystyna Marszałek

  Zastępca Naczelnika Urzędu – Jacek Kułakowski

  Do zatwierdzenia i podpisu przez Naczelnika Urzędu zastrzeżone jest:

  1. proponowanie Dyrektorowi treści Regulaminu organizacyjnego Urzędu, w tym propozycji podziału kompetencji kierownictwa Urzędu oraz wnioskowanie o jego nadanie;
  2. wydawanie, zmiana i uchylanie wewnętrznych procedur postępowania i innych dokumenty o charakterze organizacyjnym wydawanych przez naczelnika w zakresie realizacji zadań;
  3. wnioskowanie do Dyrektora o powołanie Zastępcy Naczelnika Urzędu;
  4. przedstawianie stanowiska w sprawach organizacyjno-finansowych pracowników w zakresie: zmiany warunków pracy i płacy, rozwiązania stosunku pracy za wypowiedzeniem przez pracodawcę i przeniesienia do innego urzędu w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1889, z późn. zm.);
  5. udzielanie upoważnień pracownikom do załatwiania spraw w imieniu Naczelnika Urzędu, w tym także do wydawania decyzji, podpisywania pism i wyrażania stanowiska w określonych sprawach;
  6. podpisywanie sprawozdań i informacji przedkładanych, centralnym organom administracji państwowej, jednostkom samorządu terytorialnego, Rzecznikowi Praw Obywatelskich, posłom, senatorom, sądom, prokuraturze;
  7. podejmowanie decyzji w sprawie wyłączenia pracowników od załatwiania spraw;
  8. podpisywanie korespondencji do Ministerstwa Finansów, innych urzędów centralnych, izb administracji skarbowej, prokuratur oraz organów bezpieczeństwa państwa;
  9. podpisywanie postanowień o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy;
  10. podpisywanie postanowień o przedłużeniu terminu zwrotu VAT;
  11. podpisywanie okresowych planów kontroli;
  12.  podpisywanie upoważnień do przeprowadzania kontroli podatkowej; 
  13. udzielanie odpowiedzi na wystąpienia i zarządzenia pokontrolne wydane w następstwie kontroli przeprowadzanych w Urzędzie;
  14. występowania do banków i innych instytucji finansowo - kredytowych o udzielenie informacji objętych tajemnicą bankową o stanie konta podatnika i dokonywanych operacjach;
  15. rozstrzygnięć dotyczących zakończenia prowadzonego postępowania przygotowawczego;
  16. udzielanie pełnomocnictw radcy prawnemu i pracownikom Urzędu do reprezentowania Naczelnika Urzędu przed sądami powszechnymi i organami orzekającymi;
  17. udzielanie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych i innych ulg przewidzianych przepisami prawa;
  18. podejmowanie decyzji o udzielaniu ulg z zakresu pomocy publicznej;
  19. orzekanie o odpowiedzialności osób trzecich oraz płatników za zobowiązania podatkowe;
  20. nadzorowanie i kontrolowanie wykonania zadań z zakresu pomocy publicznej w zakresie podatków (ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 362).

  Zastępca Naczelnika Urzędu jest upoważniony do podejmowania rozstrzygnięć i podpisywania pism oraz zajmowania stanowiska we wszystkich sprawach z zakresu bezpośrednio nadzorowanych komórek organizacyjnych, niezastrzeżonych w niniejszym regulaminie lub w odrębnych przepisach do podpisu Naczelnika Urzędu, a w szczególności:

  1. decyzji wydawanych na podstawie przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa w tym określających lub ustalających wysokość zobowiązania podatkowego do kwoty 200 tys. zł;
  2. postanowień i pism;
  3. zaświadczeń oraz postanowień o odmowie ich wydania;
  4. decyzji w sprawach ewidencji i identyfikacji podatników;
  5. zawiadomień o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej;
  6. zatwierdzenia zwrotu podatku VAT do kwoty 100 tys. zł.;
  7. wezwań do osobistego stawienia się w Urzędzie.
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 02.03.2017 Data publikacji: 08.05.2015 14:17 Data ostatniej modyfikacji: 17.01.2020 13:53
  Autor: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Opolu Osoba publikująca: Barbara Popowicz Osoba modyfikująca: Michał Buczyński
  Rejestr zmian