«Powrót

Uzyskanie ulgi w spłacie należności z tytułu grzywny nałożonej w drodze mandatu karnego przez osoby nieprowadzące działalności gospodarczej

Uzyskanie ulgi w spłacie należności z tytułu grzywny nałożonej w drodze mandatu karnego przez osoby nieprowadzące działalności gospodarczej

Uzyskanie ulgi w spłacie należności z tytułu grzywny nałożonej w drodze mandatu karnego przez osoby nieprowadzące działalności gospodarczej

Należności z tytułu grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego w postępowaniuw sprawach o wykroczenia, na wniosek mogą być umarzane lub ich spłata może być odraczana lub rozkładana na raty. Decyzja w sprawie udzielenia ulgi w spłacie należności ma charakter uznaniowy.
 

W celu skorzystania z ulgi w spłacie należności z tytułu grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego zobowiązany składa:

1. Wniosek do Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu o udzielenie ulgi w spłacie należności z tytułu grzywny nałożonej w drodze mandatu karnego:

  • miejsce złożenia: Pierwszy Urząd Skarbowy w Opolu ul. Rejtana 3B, 45-331 Opolu;
  • forma wniosku: papierowa lub elektroniczna za pośrednictwem platformy e-PUAP;
  • we wniosku należy wskazać rodzaj wnioskowanej ulgi: umorzenie, odroczenie, rozłożenie na raty;
  • we wniosku należy wskazać kwotę grzywny oraz numer mandatu, uzasadnić wniosek i złożyć na nim podpis;
  • we wniosku o rozłożenie na raty należy wskazać terminy zapłaty, wysokość oraz ilość rat;
  • we wniosku o odroczenie terminu płatności należy zaproponować datę terminu zapłaty.

W przypadku osób nieposiadających zdolności do czynności prawnych wniosek podpisuje ustawowy lub wyznaczony przedstawiciel, w przypadku osób niepełnoletnich wniosek podpisuje rodzic lub opiekun prawny.

2. Oryginał dowodu zapłaty opłaty skarbowej w wysokości 10 zł na rachunek bankowy Urzędu Miasta w Opolu numer 03 1160 2202 0000 0002 1515 3249.

W przypadku nieuiszczenia opłaty z chwilą złożenia wniosku lub na wezwanie organu w wyznaczonym terminie., podanie w sprawie udzielenia ulgi podlega zwrotowi.
Zwalnia się od opłaty skarbowej osoby, które przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z tytułu ubóstwa.
Dowód zapłaty opłaty skarbowej może mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej.
W przypadku ubiegania się o więcej niż jeden rodzaj ulgi (np. rozłożenie na raty i/lub umorzenie), opłatę skarbową należy uiścić stosownie do liczby wniosków, a dowód zapłaty opłaty należy dołączyć do każdego wniosku.

3. Do wniosku należy dołączyć dodatkowo:

  • oświadczenie o stanie majątkowym osoby ubiegającej się o ulgę w spłacie należności z tytułu grzywny nałożonej w drodze mandatu karnego;
  • kserokopię mandatu karnego;
  • dokumenty potwierdzające wysokość uzyskiwanych dochodów, ponoszonych wydatków, inne wskazujące sytuację zobowiązanego;
  • oświadczenie o przeznaczeniu środków uzyskanych w ramach wnioskowanej ulgi w spłacie należności z tytułu grzywny nałożonej w drodze mandatu karnego kredytowanego.

Wniosek można złożyć w każdym czasie, wg potrzeb.

Podstawa prawna:
1. Ustawa o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077)
2. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U z 2017r. poz. 1257 ze zm.).
3. Ustawa o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 ze zm.).

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu nie posiada uprawnień i kompetencji do badania zasadności, słuszności i okoliczności nałożenia mandatu karnego oraz uchylania/anulowania bądź zmiany wysokości grzywny nałożonej w drodze mandatu karnego, jak również zmniejszenia punktów karnych czy też zamiany grzywny nałożonej w drodze mandatu karnego na prace społeczne.

Pliki do pobrania

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 12.10.2018 Data publikacji: 12.10.2018 12:01 Data ostatniej modyfikacji: 29.10.2018 10:30
Autor: Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu Osoba publikująca: Agnieszka Jóźwin-Dalecka Osoba modyfikująca: Agnieszka Jóźwin-Dalecka