Przedmiot działalności i kompetencje

  Przedmiot działalności i kompetencje

  Przedmiot działalności i kompetencje

  Tryb działania Urzędu Skarbowego i Naczelnika Urzędu Skarbowego regulują następujące akty prawne (stan na dzień 12.08.2019 r.):

  1. Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. 2019 poz. 768),
  2. Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1948 ze zm.),
  3. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 900 ze zm.),
  4. Ustawa z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1438),
  5. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.),
  6. Ustawa z 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 63),
  7. Ustawa z dnia z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1958),
  8. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (t.j.Dz.U. 2018 poz. 1987)
  9. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (t.j. Dz.U. 2018 poz. 1559),
  10. Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1464),
  11. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. 2019 poz. 869),
  12. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. 2019 poz. 351),
  13. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2018 poz. 1986),
  14. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1429),
  15. Ustawa z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe (Dz.U. 2018 poz. 1914),
  16. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz.U. 2019 poz. 742),
  17. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000),
  18. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz.U. 2018 poz. 1302),
  19. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (t.j. Dz.U. 2001 nr 128 poz. 1402),
  20. Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. 2019 poz. 1115),
  21. Ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz.U. 2019 poz. 1446).
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 29.08.2016 Data publikacji: 29.08.2016 14:54 Data ostatniej modyfikacji: 14.08.2019 11:43
  Autor: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Opolu Osoba publikująca: Agnieszka Jóźwin-Dalecka Osoba modyfikująca: Michał Szelka