Kontrola zarządcza

  Kontrola zarządcza

  Kontrola zarządcza

  Podstawą prawną funkcjonowania kontroli zarządczej jest Ustawa o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.), która nakłada na kierownika jednostki, obowiązek zapewnienia funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej (art. 69 pkt. 1). Standardy kontroli zarządczej w jednostkach sektora publicznego zostały określone w załączniku do komunikatu nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. (Dz. Urz. Ministra Finansów nr 15, poz. 84).

  Standardy stanowią uporządkowany zbiór wskazówek do tworzenia, oceny i doskonalenia systemów kontroli zarządczej. Opisują kluczowe obszary zarządzania jednostką. Zostały przedstawione w pięciu grupach odpowiadających poszczególnym elementom kontroli zarządczej:

  1. środowisko wewnętrzne,
  2. cele i zarządzanie ryzykiem,
  3. mechanizmy kontroli,
  4. informacja i komunikacja.
  5. monitorowanie i ocena.

  Kontrola zarządcza obejmuje działalność i funkcjonowanie całej jednostki, jest narzędziem wspomagającym kierowanie jednostką.

  System kontroli zarządczej to sposób spojrzenia na jednostkę, który ma ułatwić zarządzanie nią w uporządkowany sposób. Istotą tego systemu jest wyznaczenie i ścisłe sprecyzowanie celów do osiągnięcia oraz przypisanie im zadań do zrealizowania przez jednostkę.

  Obok orientacji na realizację celów i zadań, specyficznym dla kontroli zarządczej jest akcentowanie indywidualnej odpowiedzialności kierownika jednostki. Jednocześnie, system kontroli zarządczej, przenikając przez wszystkie obszary działalności jednostki, zakłada jej samodoskonalenie, a także monitorowanie i poprawianie realizowanych przez nią procesów.

  Poprzez skuteczny system kontroli zarządczej kierownictwo jednostki uzyskuje wystarczające (racjonalne) zapewnienie, że założone cele i zadania zostaną osiągnięte.

  Rejestr zmian