Status prawny

  Status prawny

  Status prawny

  Status prawny Izby Administracji Skarbowej w Opolu

  Zgodnie z ustawą z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (t.j. Dz.U. 2022 poz.135), Dyrektor Izby Administracji Skarbowej jest organem administracji rządowej niezespolonej, podlegającym ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych i wykonującym zadania znajdujące się w zakresie właściwości określonej ustawowo. Dyrektora izby administracji skarbowej powołuje minister właściwy do spraw finansów publicznych na wniosek Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

  Dyrektor Izby Administracji skarbowej jest organem wyższego stopnia w stosunku do naczelnika urzędu skarbowego i naczelnika urzędu celno-skarbowego.

  Dyrektor Izby Administracji skarbowej wykonuje swoje zadania przy pomocy Izby Administracji Skarbowej.

  Zakres działania, terytorialny zasięg oraz organizację Izby Administracji Skarbowej określają w szczególności:

  • ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 813),
  • regulamin organizacyjny.

  W sprawach organizacyjno-finansowych obejmujących obsługę finansową i kadrową, zarządzanie majątkiem, remonty i inwestycje, zamówienia publiczne, obsługę informatyczną, audyt wewnętrzny, kontrolę zarządczą, komunikację, zarządzanie bezpieczeństwem informacji, zarządzanie kryzysowe, sprawy obronne, ochronę osób i mienia bezpieczeństwo i higienę pracy oraz ochronę przeciwpożarową, Izba Administracji Skarbowej wraz z podległymi urzędami skarbowymi i urzędem celno-skarbowym tworzy jednostkę organizacyjną.

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 28.02.2017 Data publikacji: 28.02.2017 17:24 Data ostatniej modyfikacji: 02.08.2022 11:56
  Autor: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Opolu Osoba publikująca: Barbara Popowicz Osoba modyfikująca: Justyna Bioły-Kobylańska
  Rejestr zmian