«Powrót

Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich  danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informuję, iż:

  1. Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Opolu z siedzibą przy ul. płk.Witolda Pileckiego 2, 45-331 Opole, nr tel.+48 77 454 00 67 do 70 adres e- mail: sekretariat.ias.opole@mf.gov.pl (link otwiera nową wiadomość w programie obsługi poczty elektronicznej).
  2. W Izbie Administracji Skarbowej w Opolu wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: iod.opole@mf.gov.pl (link otwiera nową wiadomość w programie obsługi poczty elektronicznej) oraz telefonicznie pod numerem +48 77 440 32 77.
  3. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowią obowiązujące przepisy prawa, tj. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.), rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r. Nr 5 poz. 46) oraz ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870)  w związku z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
  4. Dane osobowe są przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków prawnych ustanowionych w przepisach prawnych, o których mowa w pkt 3, związanych z rozpatrywaniem wniesionych skarg, wniosków oraz petycji.
  5. Dane osobowe mogą być przekazywane w uzasadnionych przypadkach do organów administracji publicznej lub innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub wykonujących zadania realizowane w interesie publicznym.
  6. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych  w  pkt  4, a po tym czasie archiwizowane.
  7. W związku  z  przetwarzaniem przez  Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Opolu danych osobowych, przysługuje prawo do:
  • dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest  Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Opolu;
  • sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;
  • ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, na podstawie art. 21 RODO, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków, w których Izba Administracji Skarbowej w Opolu posiada uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa.

8. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Izbę Administracji Skarbowej w Opolu danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, o którym  mowa  w art. 51 RODO tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne na podstawie przepisów prawa.
10. Przetwarzane dane nie będą podlegały  zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym  profilowaniu.

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: NaN.NaN.NaN Data publikacji: 26.02.2019 15:04 Data ostatniej modyfikacji: 16.01.2023 10:28
Autor: Agnieszka Jóźwin-Dalecka Osoba publikująca: Agnieszka Jóźwin-Dalecka Osoba modyfikująca: Justyna Bioły-Kobylańska
Rejestr zmian