Kierownictwo Urzędu Skarbowego w Kędzierzynie-Koźlu

  Kierownictwo Urzędu Skarbowego w Kędzierzynie-Koźlu

  Kierownictwo Urzędu Skarbowego w Kędzierzynie-Koźlu

  Naczelnik Urzędu Skarbowego – Dawid Pelc

  Zastępca Naczelnika Urzędu – Joanna Rippel

  Do zatwierdzenia i podpisu przez Naczelnika Urzędu zastrzeżone jest:

  1. proponowanie Dyrektorowi treści regulaminu, w tym propozycji podziału kompetencji kierownictwa Urzędu oraz wnioskowanie o jego nadanie,
  2. wydawanie, zmiana i uchylanie wewnętrznych procedur postępowania i innych dokumentów o charakterze organizacyjnym w zakresie realizacji zadań;
  3. wnioskowanie do Dyrektora o powołanie oraz odwołanie Zastępcy Naczelnika Urzędu;
  4. przedstawienie stanowiska w sprawach organizacyjno-finansowych dotyczących pracowników w zakresie: zmiany warunków pracy i płacy, rozwiązania stosunku pracy za wypowiedzeniem przez pracodawcę, przeniesienia do innego urzędu;
  5. udzielanie pisemnych upoważnień poszczególnym pracownikom do załatwiania określonych spraw w imieniu Naczelnika Urzędu, w tym także do wydawania decyzji i postanowień;
  6. podpisywanie sprawozdań i informacji przedkładanych centralnym organom administracji państwowej, jednostkom samorządu terytorialnego, Rzecznikowi Praw Obywatelskich, posłom, senatorom, sądom, prokuraturze oraz udzielanie informacji dla prasy, radia i TV;
  7. podejmowanie decyzji w sprawie wyłączenia pracowników od załatwiania spraw;
  8. podpisywanie korespondencji do Ministerstwa Rozwoju i Finansów, innych urzędów centralnych, izb administracji skarbowych, prokuratur oraz organów bezpieczeństwa państwa;
  9. udzielanie odpowiedzi na wystąpienia i zalecenia pokontrolne wydane w następstwie kontroli przeprowadzanych w Urzędzie;
  10. występowanie do banków i innych instytucji finansowo -kredytowych o udzielenie informacji objętych tajemnicą bankową o stanie konta podatnika i dokonywanych operacjach;
  11. udzielanie pełnomocnictw radcy prawnemu i pracownikom Urzędu do reprezentowania Naczelnika Urzędu przed sądami powszechnymi i organami orzekającymi;
  12. udzielanie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych i innych ulg przewidzianych przepisami prawa;
  13. podejmowanie decyzji o udzielaniu ulg z zakresu pomocy publicznej;
  14. orzekanie o odpowiedzialności osób trzecich oraz płatników za zobowiązania podatkowe;
  15. nadzorowanie i kontrolowanie wykonania zadań z zakresu pomocy publicznej w zakresie podatków (ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej – Dz. U. z 2018, poz. 362).

  Zastępca Naczelnika Urzędu jest upoważniony do podejmowania rozstrzygnięć  i podpisywania pism oraz zajmowania stanowiska we wszystkich sprawach z zakresu bezpośrednio nadzorowanych komórek organizacyjnych, niezastrzeżonych w niniejszym regulaminie lub w odrębnych przepisach do zatwierdzenia i podpisu przez Naczelnika Urzędu, a w szczególności dotyczących:

  1. przywracania terminów dotyczących spraw podatkowych (w ramach uprawnień ustawowych);
  2. decyzji administracyjnych, postanowień i pism;
  3. zaświadczeń oraz postanowień o odmowie ich wydania;
  4. zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej;
  5. upoważnienia do przeprowadzenia kontroli u podatników, płatników lub inkasentów;
  6. wezwań stron lub innych osób do osobistego stawienia się w celu złożenia wyjaśnień lub zeznań bądź dokonania określonych czynności;
  7. pism kierowanych do Izby, terenowych organów administracji rządowej, organów samorządowych, organów ścigania i kontroli oraz innych organizacji i instytucji za wyjątkiem zastrzeżonych do osobistej aprobaty Naczelnika Urzędu;
  8. odpowiedzi na skargi na pracę podległych pracowników, za wyjątkiem skarg na działanie kierowników podległych komórek organizacyjnych;
  9. przelewów bankowych zgodnie z hierarchią wynikającą z karty wzorów podpisów.
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 02.03.2017 Data publikacji: 08.05.2015 12:34 Data ostatniej modyfikacji: 17.01.2020 13:48
  Autor: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Opolu Osoba publikująca: Barbara Popowicz Osoba modyfikująca: Michał Buczyński
  Rejestr zmian