Rejestry i archiwa prowadzone przez Urząd Skarbowy w Kędzierzynie-Koźlu

  Rejestry i archiwa prowadzone przez Urząd Skarbowy w Kędzierzynie-Koźlu

  Rejestry i archiwa prowadzone przez Urząd Skarbowy w Kędzierzynie-Koźlu

  Prowadzenie rejestrów i archiwum w Urzędzie Skarbowym regulują następujące akty prawne (stan prawny na dzień 19.07.2018 r.):

  1. Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz. U z 2018 r., poz. 217),
  2. Zarządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej izb administracji skarbowej, urzędów skarbowych i urzędów celno-skarbowych oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania  archiwum zakładowego izb administracji skarbowej (Dz. Urz. Min. Roz. i Fin., poz. 43),
  3. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz.U. 2018 poz. 412 ze zm.),
  4. Ustawa z dnia 26 stycznia1984 r. Prawo prasowe (Dz. U. z 1984 r., Nr 5, poz. 24 ze zm.)
  5. Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 570 ze zm.),
  6. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 września 2005 roku w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym (Dz. U. z 2005 r. Nr 205, poz. 1692),
  7. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. 2018 poz. 395 ze zm.),
  8. Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1314 ze zm.),
  9. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 800 ze zm.),
  10. Regulamin organizacyjny Urzędu Skarbowego.

  W Urzędzie Skarbowym w Kędzierzynie-Koźlu prowadzone są następujące rejestry i archiwa:

  1. Rejestr zastawów z skarbowych,
  2. Ewidencja podatników i płatników.

  Udostępnienie dokumentacji do celów naukowo-badawczych odbywa się, o ile nie narusza to prawnie chronionych interesów państwa i obywateli.
  Zgodnie z treścią Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 września 2005 r. w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym, udostępnienie danych zawartych w rejestrach publicznych następuje na wniosek złożony w formie pisemnej lub elektronicznej, wyłącznie po wskazaniu zadania publicznego i podstawy prawnej jego realizacji oraz zobowiązaniu podmiotu ubiegającego się o udostępnienie danych do ich wykorzystania wyłącznie do realizacji zadania publicznego. Podmiot, któremu udostępniono dane zgromadzone w rejestrze odpowiada za bezpieczeństwo i integralność uzyskanych danych.

   

   

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 22.04.2015 Data publikacji: 22.04.2015 12:35 Data ostatniej modyfikacji: 19.07.2018 10:22
  Autor: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kędzierzynie-Koźlu Osoba publikująca: Barbara Popowicz Osoba modyfikująca: Barbara Popowicz