Centrum Kompetencyjne Spraw Wierzycielskich

  Centrum Kompetencyjne Spraw Wierzycielskich

  Centrum Kompetencyjne Spraw Wierzycielskich

  Kontakt:

  Izba Administracji Skarbowej w Opolu
  ul. płk. Witolda Pileckiego 2
  45-331 Opole
  Tel. 77 440 32 08, 77 440 32 49, 77 440 32 28, 77 440 33 23 
  E-mail: cksw.ias.380000@mf.gov.pl (link otwiera nowe okno w serwisie poczty)

  Zadania Centrum Kompetencyjnego Spraw Wierzycielskich

  1. Do zadań Pierwszego Działu Centrum Kompetencyjne Spraw Wierzycielskich należy

  • standaryzacja procesów realizowanych przez komórki spraw wierzycielskich w kraju,
  • badanie efektywności realizowanych procesów i wdrożonych rozwiązań;
  • sygnalizowanie Ministerstwu Finansów uzasadnionych potrzeb zmian legislacyjnych oraz opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących obszarów wierzycielskich;
  • współpraca z Ministerstwem Finansów, dyrektorami izb administracji skarbowej oraz naczelnikami urzędów skarbowych w zakresie wdrożenia jednolitych zasad działania w obszarze wierzycielskim;
  • współpraca z Ministerstwem Finansów, dyrektorami izb administracji skarbowej oraz naczelnikami urzędów skarbowych w zakresie monitorowania i bieżącej oceny poziomu zaległości podatkowych;
  • koordynowanie realizacji zadań centralnych, w tym pozyskiwanie danych oraz informacji z urzędów skarbowych;
  • koordynowanie zadań w zakresie bieżącego szkolenia pracowników komórek wierzycielskich;
  • sprawowanie funkcji koordynacyjnej nad trenerami w zakresie tworzenia modułów szkoleniowych i ich ocena pod względem merytorycznym;
  • wsparcie Centrum Mandatowego w zakresie obsługi mandatów w pełnym zakresie w SSP Mandaty,
  • reprezentacja potrzeb i interesów użytkowników systemów wytwarzanych w ramach SSP w obszarze Mandaty – w tym w szczególności dotyczy to artykułowania wymagań biznesowych dla tych systemów; prawidłowe i kompletne określenie wymagań biznesowych oraz opisywanie procesów biznesowych,
  • udział w testach nowych lub zmienianych funkcjonalności oraz potwierdzanie ich wdrożenia w systemie produkcyjnym w zakresie SSP Mandaty,
  • wsparcie Jednostek Nakładających Grzywny w zakresie wprowadzania informacji na PUE oraz utrzymanie możliwości ciągłości pracy przez JNG, w tym m.in. nadawanie i odblokowywanie loginów i haseł,
  • wsparcie pracowników izb administracji skarbowej w zakresie prowadzenia w SSP magazynów formularzy mandatowych,
  • bieżąca współpraca z Centrum Kompetencyjnym Egzekucji Administracyjnej,
  • redagowanie strony intranetowej Centrum oraz dbałość o aktualność treści tam zamieszczanych;
  • upowszechnianie informacji o produktach Centrum Kompetencyjnego Spraw Wierzycielskich oraz nadzór nad ich wdrożeniem.

  2. Do zadań Drugiego Referatu – Centrum Kompetencyjne Spraw Wierzycielskich 

  • analiza danych zawartych w systemach informatycznych oraz podejmowanie działań w kierunku wykorzystania wyników analizy w bieżącej pracy komórek wierzycielskich w urzędach skarbowych i izbach administracji skarbowej.
  • inicjowanie zmian w systemach informatycznych, tworzenie zasad raportowania oraz opracowywanie raportów,
  • opracowywanie założeń, planów i schematów działań mających na celu zmniejszenie poziomu zaległości podatkowych,
  • koordynowanie działań w zakresie wdrożenia założeń, planów i schematów działań mających na celu zmniejszenie poziomu zaległości podatkowych,
  • wsparcie komórek wierzycielskich w ramach prowadzonych spraw w systemie SSP,
  • wsparcie użytkowników w zakresie obsługi postępowań oraz obsługi bezpośredniej w SSP w zakresie czynności windykacyjnych należności obsługiwanych w SSP,
  • reprezentacja potrzeb i interesów użytkowników systemów wytwarzanych w ramach SSP w obszarze Spraw Wierzycielskich – w tym w szczególności dotyczy to artykułowania wymagań biznesowych dla tych systemów; prawidłowe i kompletne określenie wymagań biznesowych oraz opisywanie procesów biznesowych;
  • udział w testach nowych lub zmienianych funkcjonalności oraz potwierdzanie ich wdrożenia w systemie produkcyjnym w zakresie SSP obszarze Spraw Wierzycielskich,
  • przygotowywanie wytycznych/instrukcji dla pracowników urzędów skarbowych i izb administracji skarbowej w zakresie obsługi spraw przez komórki wierzycielskie w systemie SSP,
  • wykonywanie zadań II linii wsparcia w zakresie obsługi SSP czynności windykacyjne.

  Pliki do pobrania