Centrum Techniczne Informatyki Śledczej

  Centrum Techniczne Informatyki Śledczej

  Centrum Techniczne Informatyki Śledczej

  Kontakt do  Centrum Technicznego Informatyki Śledczej

  Opolski Urząd Celno-Skarbowy w Opolu                                                 
  ul. Drzymały 22                                                                  
  45-342 Opole
  Tel. +48 77 401 78 00

  e-mail:  forensic.ucs.388000@mf.gov.pl

  Zadania Referatu Centrum Techniczne Informatyki Śledczej:

  • wsparcie merytoryczne i techniczne urzędów celno-skarbowych oraz pozostałych jednostek organizacyjnych KAS w zakresie działań związanych ze stosowaniem informatyki śledczej,
  • wyposażenie urzędów celno-skarbowych w sprzęt i oprogramowanie niezbędne do realizacji zadań metodami informatyki śledczej,
  • opracowywanie procedur stosowanych w jednostkach KAS z zakresu informatyki śledczej,
  • monitorowanie i wdrażanie nowych rozwiązań w informatyce śledczej,
  • współpraca z innymi służbami krajowymi i zagranicznymi, organami ścigania oraz organizacjami międzynarodowymi,
  • prowadzenie szkoleń w zakresie właściwości rzeczowej komórki na rzecz urzędów celno-skarbowych oraz pozostałych jednostek organizacyjnych KAS,
  • opracowywanie materiałów szkoleniowych i poglądowych dotyczących merytorycznego obszaru działania komórki,
  • koordynowanie i nadzór działań osób realizujących zadania z zakresu informatyki śledczej w urzędach celno-skarbowych oraz pozostałych jednostkach organizacyjnych KAS,
  • zbieranie danych statystycznych w zakresie stosowania informatyki śledczej przez komórki organizacyjne KAS, w tym badanie efektywności realizowanych procesów i wdrożonych rozwiązań,
  • sygnalizowanie Ministerstwu Finansów uzasadnionych potrzeb zmian legislacyjnych oraz opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących informatyki śledczej,
  • współpraca z Ministerstwem Finansów, dyrektorami izb administracji skarbowej oraz naczelnikami urzędów celno-skarbowych w zakresie wdrożenia jednolitych zasad działania w obszarze informatyki śledczej,
  • udział w czynnościach procesowych w sprawach o przestępstwa i przestępstwa skarbowe w przypadkach konieczności udzielania wsparcia komórkom wchodzącym w skład pionu zwalczania przestępczości ekonomicznej urzędów celno-skarbowych,
  • zatrzymywanie i przeszukiwanie na zlecenie komórek organizacyjnych KAS urządzeń zawierających dane informatyczne lub systemów informatycznych, w zakresie danych przechowywanych w tych urządzeniach lub systemach albo na nośnikach, w tym korespondencji przesyłanej poczta elektroniczną w trybie i przypadkach określonych w przepisach Kodeksu postępowania karnego,
  • sporządzanie sprawozdań z badań urządzeń zawierających dane informatyczne lub systemów informatycznych wykonywanych metodami informatyki śledczej na rzecz jednostek KAS,
  • analiza danych pozyskanych metodami informatyki śledczej,
  • występowanie przed sądem w postepowaniach karnych i karnych skarbowych jako osoby posiadające wiedzę specjalną z zakresu informatyki śledczej,
  • wsparcie komórek realizacji w urzędach celno-skarbowych w wykonywaniu podstawowych czynności z zakresu informatyki śledczej, niewymagających zastosowania złożonych narzędzi informatycznych, w tym w pozyskiwaniu i zabezpieczaniu dowodów cyfrowych,
  • przygotowywanie danych i opracowywanie analiz w zakresie właściwości komórki.